Alumni --> Contact us

Address: Alumni Office
University of Jinan
No. 336, West Road of Nan Xinzhuang, Jinan 250022, Shandong, China
Tel: +86-531-89736299/82763223
Fax: +86-531-89736299
E-mail: xyh@ujn.edu.cn
alumni@ujn.edu.cn